1397/08/07
11:51


فراخوان بهترین فیلم و کلیپ های کوتاه ساخته شده در کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس

فراخوان بهترین فیلم و کلیپ های کوتاه ساخته شده در کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس ، مدیر محترم  کانون فرهنگی  

چنانچه  در خصوص موضوع محورهای ذکر شده ، فیلمهای کوتاه و یا کلیپ های قابل توجهی را ساخته اید ، ظرف مدت 8روز به این اداره منعکس نمائید، تا درصورت تآیید در شبکه های مختلف رسانه ملی پخش گردد .

قابل توجه مدیران محترم کانونهای فرهنگی و هنری استان فارس

به استحضار میرساند ، چنانچه  در خصوص موضوع محورهای ذیل فیلمهای کوتاه و یا کلیپ های قابل توجهی را ساخته اید ، ظرف مدت 8روز به این اداره منعکس نمائید، تا درصورت تآیید در شبکه های مختلف رسانه ملی پخش گردد .

 1  - وقف امکانات جهت درمان و نگهداری معتادین

2 - صلح و سازش و میانجیگری و اصلاح البین مانند ریش سفیدی در بحث طلاق

3 - حمایت و پشتیبانی از خانواده هاو  افراد آسیب دیده اجتماعی مانند حمایت از خانواده زندانیان

4 - کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند کنترل خشم و خشونت ،سرقت ،توزیع مواد مخدر و ....

5 - مداخله گروه های مختلف مردمی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مانند پیشگیری از آلودگی و بهداشت محیط

6 - حمایت هیأت های مذهبی در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)از خانواده های آسیب دیده

7 - مسئولیت اجتماعی صاحبان صنایع و بنگاه های کوچک اقتصادی از خانواده های آسیب پذیر ، مانند حرفه آموزی ،جذب و اشتغال زندانیان و بستر مناسب جهت درآمد زایی آنان.

دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس /37253959