1394/10/27
8:56


اساسنامه کانونهای فرهنگی هنری مساجد

‌     ‌با اتكا به‌ ذات‌ اقدس‌ باري‌ تعالي‌ و استعانت‌ از درگاه‌ كبريايي‌ و با الهام‌ از تعاليم‌ عاليه‌ اسلام، در جهت‌ اعتلاي‌ اهداف‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، با توجه‌ به‌ رهنمودهاي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي(مدظله‌ العالي)، به‌ منظور اداي‌ دين‌ و تكليف‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و خون‌ شهداي‌ گرانقدر اسلام‌ و تحقق‌ اهداف‌ و انگيزه‌هاي‌ فرهنگي‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسي‌ و ساير مقررات‌ و قوانين‌ موضوعه‌ كشوري‌ و بالاخص‌ تلاش‌ در راستاي‌ ترويج‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي(ص) و بِالم‌آل، مقابله‌ اصولي‌ و منطقي‌ با تهاجم‌ فرهنگي‌ منحط‌ و مبتذل، با رعايت‌ ضوابط‌ قانوني، بر طبق‌ شرايط‌ مندرج‌ در اين‌ اساسنامه، كانون‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مسجد... تشكيل‌ مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل‌ اول‌ ـ  كليات‌

ماده‌ 1: نام‌ كانون، كانون‌ فرهنگي، هنري‌ ... مي‌باشد كه‌ براي‌ اختصار در اين‌ اساسنامه‌ كانون‌ ناميده‌ مي‌شود.

ماده‌ 2: نوع‌ كانون، غيرتجاري‌ و غيرانتفاعي‌ است‌ كه‌ با اهداف‌ فرهنگي‌ و هنري‌ تشكيل‌ مي‌گردد.

ماده‌ 3: تابعيت‌ كانون، تابعيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است.

ماده‌ 4: مدت‌ فعاليت‌ كانون، از تاريخ‌ تشكيل‌ (تاريخ‌ صدور مجوز و رسميت‌ يافتن‌ آن) نامحدود خواهد بود.

ماده‌ 5: مركز اصلي‌ و نشاني‌ فعلي‌ كانون، استان‌ ..........شهرستان.......... خيابان............. كوچة‌ ........پلاك......مي‌باشد و تغيير محل‌ آن‌ در صورت‌ لزوم، فقط‌ با اطلاع‌ و موافقت‌ قبلي‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد ممكن‌ خواهد بود.

ماده‌ 6: فعاليت‌ كانون‌ در خارج‌ از شبستان‌ مسجد انجام‌ خواهد شد، مگر در موارد استثنايي‌ كه‌ با تأييد هيأت‌ امناي‌ كانون‌ بلامانع‌ تشخيص‌ داده‌ شود.

فصل‌ دوم‌ ـ  اهداف‌ و موضوع‌ فعاليت‌

ماده‌ 7: اهداف‌ كلي‌ كانون‌ در راستاي‌ تحقق‌ ارزشها و اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ شرح‌ زير است:

ـ  تبليغ، گسترش‌ و تعميق‌ فرهنگ‌ روح‌بخش‌ اسلام‌ و تأكيد بر آرمانها و ارزشهاي‌ معنوي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌

ـ  گسترش‌ زمينه‌ مشاركت‌ و مباشرت‌ مردم‌ در امور فرهنگي، هنري، اجتماعي، علمي‌ و غيره‌

ـ  همگاني‌ و عمومي‌ نمودن‌ تمامي‌ عرصه‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و تحقق‌ آزادي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ مردمي‌

ـ  زمينه‌سازي‌ براي‌ حضور فعال‌ جوانان‌ و نيروهاي‌ متعهد در عرصه‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و شناسايي‌ و تربيت‌ استعدادهاي‌ درخشان‌ و استفاده‌ از اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ و حفظ‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ بسيجي‌

ـ  ارائه‌ و عرضه‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي، هنري، بر اساس‌ موازين‌ و ضوابط‌ اسلامي‌ و ايجاد جاذبه‌هاي‌ فرهنگي‌ هنري‌ كانونهاي‌ پرتحرك‌ و فعال‌ مذهبي، اجتماعي‌ و مردمي‌ در مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگي‌ مبتذل‌ استكبار و كفر جهاني‌

ماده‌ 8: موضوع‌ فعاليت‌ كانون‌ در جهت‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ ياد شده‌ به‌ شرح‌ زير است:

(اهداف‌ توسط‌ كانون‌ تنظيم‌ خواهد شد).

ماده‌ 9: كانون‌ مي‌تواند در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و فعاليتهاي‌ موضوع‌ اساسنامه، پس‌ از اخذ مجوز از سوي‌ دبيرخانه‌ ستاد عالي‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد، به‌ عمليات‌ زير مبادرت‌ نمايد:

1. همكاري‌ و اشتراك‌ مساعي‌ با ساير مراكز و مؤ‌سسات‌ مشابه‌ در ارتباط‌ با موضوع‌ فعاليت‌ كانون، تبادل‌ افكار و انديشه‌ها و مبادله‌ آثار و توليدات، تشكيل‌ و برگزاري‌ جلسات‌ سخنراني‌ و سمينارها و نظاير آن‌

2. ارتباط‌ و مشاركت‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ در زمينه‌ امور فرهنگي‌ و هنري‌

3. تهيه‌ و تأمين‌ نيازهاي‌ ضروري‌ و تدارك‌ وسايل‌ و ابزار كار وابسته‌ به‌ فعاليت‌ كانون‌ و ايجاد كارگاه‌ و سالنهاي‌ نمايش‌

4. تحصيل‌ وام‌ يا اعتبار از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي، قبول‌ هدايا و مبادرت‌ به‌ هر گونه‌ فعاليت‌ شرعي‌ و قانوني‌ كه‌ در انجام‌ مقاصد و تسهيل‌ امور كانون‌ ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ شود.

5. برگزاري‌ مسابقات‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ فرهنگي‌ و هنري‌ موضوع‌ فعاليت‌ و اعطاي‌ جوايز به‌ برندگان‌ آنها

ماده‌ 10: كليه‌ فعاليتهاي‌ كانون‌ در چهارچوب‌ ضوابط‌ فرهنگي‌ و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ ستاد عالي‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد خواهد بود.

فصل‌ سوم‌ ـ  اركان‌ اصلي‌

ماده‌ 11: اركان‌ اصلي‌ كانون‌ به‌ شرح‌ زير است:

الف) هيأت‌ امنا

ب) مدير مسئول‌

ماده‌ 12: كانون‌ در تاريخ‌ ........... با تصميم‌ پنج‌ نفر كه‌ اولين‌ هيأت‌ امناي‌ كانون‌ را تشكيل‌ داده‌ و اين‌ اساسنامه‌ را امضأ نموده‌اند به‌ شرح‌ زير اعلام‌ موجوديت‌ نموده‌ است:

1 ـ امام‌ جماعت‌ مسجد، يا نماينده‌ ايشان‌

2ـ يك‌ نفر از هيأت‌ امناي‌ مسجد به‌ انتخاب‌ و معرفي‌ امام‌ جماعت‌

3 ـ مسئول‌ بسيج‌ و در صورت‌ فقدان‌ بسيج‌ يك‌ نفر بسيجي‌ با معرفي‌ پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌ منطقه‌

4 و 5‌ ـ  دو نفر افراد ذيصلاح‌ در مسائل‌ فرهنگي‌ و هنري‌ به‌ انتخاب‌ امام‌  جماعت‌ مسجد

ماده‌ 13: هيأت‌ امنا كه‌ ركن‌ اصلي‌ و مسئول‌ خط‌ مشي‌ و تصميم‌گيري‌ كانون‌ مي‌باشد و بايستي‌ به‌ محض‌ انتخاب‌ به‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ معرفي‌ شوند، داراي‌ وظايف‌ زير است:

الف) تعيين‌ خط‌ مشي‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ برنامه‌ها و انتخاب‌ مدير مسئول‌ و بازرس‌

ب) بررسي‌ و تصويب‌ بودجه‌ و عملكرد و تراز مالي‌

ج) تصويب‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ متناسب‌ با شرايط‌ محلي‌

د) تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ داخلي‌ و دستورالعمل‌ها و روش‌هاي‌ اجرايي‌ بر اساس‌ ضوابط‌ حاكم‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌  مساجد

هـ ) تصويب‌ و موافقت‌ با پذيرش‌ افراد جهت‌ همكاري‌ و مشاركت‌

و) تعيين‌ روزنامه‌ كثيرالانتشار براي‌ درج‌ آگهي‌هاي‌ كانون‌

ز) موافقت‌ با جايگزيني‌ اعضاءي‌ هيأت‌ امنا در صورت‌ استعفأ يا فوت‌ و ساير معاذير قانوني‌ و پيشنهاد تغيير اعضاء با اطلاع‌ و موافقت‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد

ح) بررسي‌ و تصويب‌ كليه‌ مواردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اساسنامه‌ در صلاحيت‌ هيأت‌ امنا است.

تبصره‌ ـ  رونوشت‌ كليه‌ مصوبات‌ و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ و روشهاي‌ اجرايي‌ و همچنين‌ گزارش‌ سالانه‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ كانون، به‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد فرستاده‌  خواهد شد.

ماده‌ 14: جلسات‌ هيأت‌ امنا حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بار تشكيل‌ و با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميت‌ خواهد يافت‌ و تصميمات‌ متخذه‌ با اكثريت‌ آراي‌ اعضاء معتبر خواهد بود و كليه‌ تصميمات‌ و مذاكرات‌ در دفتري‌ ثبت‌ و به‌ امضاي‌ حاضرين‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 15: هيأت‌ امنا در اولين‌ جلسه‌ از بين‌ خود يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئيس‌ و يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ نايب‌ رئيس‌ و يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ منشي‌ انتخاب‌ خواهد كرد و جلسات‌ متشكله‌ توسط‌ رئيس‌ و در غياب‌ او توسط‌ نايب‌ رئيس‌ اداره‌ و صورتجلسات‌ توسط‌ منشي‌ ثبت‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ  در صورت‌ عضويت‌ امام‌ جماعت‌ در هيأت‌ امنا، ايشان‌ رئيس‌ هيأت‌ امنا خواهد بود.

ماده‌ 16: مسئول‌ امور اجرايي‌ كانون، مدير مسئول‌ كانون‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ هيأت‌ امنا از بين‌ خود يا يكي‌ از افراد واجد شرايط‌ به‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شود و پس‌ از معرفي‌ به‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد اشتغال‌ به‌ كار خواهد كرد. انتخاب‌ مجدد او براي‌ دوره‌هاي‌ بعدي‌ بلامانع‌ است.

ماده‌ 17: هر گونه‌ عزل‌ و تغيير مدير مسئول‌ و جايگزيني‌ فرد ديگر به‌ جاي‌ او، با ذكر ادله‌ به‌ هيأت‌ يادشده‌ و تأييد آن، امكان‌پذير است.

ماده‌ 18: مدير مسئول، مسئول‌ اجرايي‌ كانون‌ بوده‌ و در قبال‌ فعاليتهاي‌ آن‌ در برابر هيأت‌ امنا و هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ مسئول‌ است‌ و اهم‌ وظايف‌ او به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

الف) اجراي‌ مصوبات‌ هيأت‌ امنا در ارتباط‌ با امور كانون‌

ب) تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه، آيين‌نامه، دستورالعمل‌ها و روشهاي‌ اجرايي، تهيه‌ و تنظيم‌ صورت‌ دارايي‌ و ديون‌ و تراز مالي‌ و حسابهاي‌ كانون‌ و تهيه‌ گزارش‌ فعاليت‌ سالانه‌

ج) دعوت‌ هيأت‌ امنا و تنظيم‌ دستور جلسات‌ و شركت‌ در جلسات‌ هيأت‌ امنا با حق‌ رأي‌

د) تحصيل‌ وام‌ يا اعتبار از بانكها و مؤ‌سسات‌ و افتتاح‌ حساب‌ به‌ نام‌ كانون‌ در بانكها و مؤ‌سسات‌ اعتباري‌

هـ ) ارتباط‌ و مشاركت‌ با ساير مؤ‌سسات‌ مشابه‌ در زمينة‌ امور فرهنگي‌ به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ هيأت‌ امنا

ز) استخدام‌ كاركنان‌ و متخصصين‌ و كارشناسان‌ و عوامل‌ اجرايي‌ بر اساس‌ آيين‌نامه‌ها و ضوابط‌ اجرايي‌ مصوب‌ هيأت‌ امنا

ح) مراجعه‌ به‌ ادارات‌ دولتي‌ و مؤ‌سسات‌ و شخصيتهاي‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ جهت‌ انجام‌ امور كانون‌

ط) تهيه‌ و تدارك‌ ابزار و وسايل‌ مورد نياز، خريد و فروش‌ و اجاره‌ و عقد قراردادهاي‌ لازم، طرح‌ هر گونه‌ دعواي‌ حقوقي‌ و جزايي‌ در مراحل‌ مختلف‌ دادرسي‌ و ارجاع‌ دعوي‌ به‌ داوري‌ و تعيين‌ و انتخاب‌ وكيل‌ با تفويض‌ حق‌ توكيل‌ به‌ غير و اعطاي‌ اختيارات‌ لازمه‌ به‌ وكلا و عزل‌ آنان، حل‌ و فصل‌ دعاوي‌ به‌ صلح‌ و سازش‌

ي) تهيه‌ و تنظيم‌ دفاتر محاسباتي‌ و ثبت‌ درآمدها و هزينه‌ها با استفاده‌ از خدمات‌ حسابداري‌ خبره‌ و مطلع‌

ك) انجام‌ اقدامات‌ و تشريفات‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و صدور مجوز و هر اقدام‌ قانوني‌ ديگر كه‌ در جهت‌ تسهيل‌ و تسريع‌ امور كانون‌ لازم‌ باشد و در صلاحيت‌ هيأت‌ امنا نباشد، در حدود ضوابط‌ اساسنامه‌ و اقدامات‌ اجرايي‌

ماده‌ 19: هيأت‌ امنا مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌ مدير مسئول‌ تفويض‌ نمايد كه‌ در اين‌ صورت‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ مدير مسئول‌ مجري‌ تصميمات‌ هيأت‌ امنا خواهد بود در حدود اختيارات‌ تفويضي‌ به‌ جانشيني‌ هيأت‌ امنا اقدامات‌ لازمه‌ را انجام‌ خواهد داد.

ماده‌ 20: مدير مسئول‌ مي‌تواند فردي‌ را به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ يا معاون‌ خود انتخاب‌ و قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌ وي‌ تفويض‌ نمايد. ليكن‌ به‌ هر حال‌ شخصاً‌ در قبال‌ فعاليتهاي‌ اجرايي‌ مسئول‌ خواهد بود.

تبصره‌ ـ  انتخاب‌ قائم‌ مقام‌ يا معاون‌ مدير مسئول‌ بايستي‌ به‌ تأييد هيأت‌ امنا برسد.

 

فصل‌ چهارم‌ ـ  امور مالي‌ و محاسباتي‌ و بازرسي‌

ماده‌ 21: سرمايه‌ و دارايي‌ و منابع‌ درآمد كانون‌ به‌ شرح‌ زير است:

الف) مبلغ‌ ........... ريال‌ كه‌ در بدو تأسيس‌ از طرف‌ هيأت‌ امنا تأمين‌ و پرداخت‌ شده‌ است؛

ب) كليه‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ و وجوه‌ نقدي‌ كه‌ از سوي‌ مؤ‌سسين‌ و ساير اشخاص‌ حقيقي‌ به‌ كانون‌ واگذار شده‌ يا بشود.

ج) وجوه‌ حاصله‌ از دريافت‌ حق‌ عضويت‌ و مشاركت‌ در فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ در صورتي‌ كه‌ هيأت‌ امنا آن‌ را تصويب‌ نمايد.

د) كليه‌ وجوه‌ نقدي‌ و كمكهاي‌ غيرنقدي‌ و ابزار و وسايل‌ كه‌ از طرف‌ سازمانها و مؤ‌سسات‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ به‌ كانون‌ واگذار شود.

ماده‌ 22: كليه‌ اموالي‌ كه‌ به‌ كانون‌ واگذار شده‌ و يا بعداً‌ به‌ دارايي‌ آن‌ افزوده‌ شود غيرقابل‌ انتقال‌ است‌ و فقط‌ مي‌توان‌ از منافع‌ آن‌ در اجراي‌ اهداف‌ كانون‌ استفاده‌ نمود، مگر در مواردي‌ كه‌ با تصميم‌  و تصويب‌ هيأت‌ امنا و تبديل‌ به‌ احسن‌ و يا نقل‌ و انتقال‌ و فروش‌ آن‌ با نظر هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد به‌ مصلحت‌ تشخيص‌ داده‌ شود و يا در صورت‌ انحلال‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 31 رفتار خواهد شد.

ماده‌ 23: سال‌ مالي‌ كانون‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ شروع‌ و به‌ آخر اسفندماه‌ همان‌ سال‌ خاتمه‌ مي‌يابد، مگر سال‌ اول‌ كه‌ از تاريخ‌ تأسيس‌ آغاز مي‌شود. هيأت‌ امنا در پايان‌ هر سال‌ و حداكثر 2 ماه‌ پس‌ از انقضاي‌ سال‌ مالي‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ عملكرد كانون‌ و تصويب‌ آن‌ و نيز تعيين‌ خط‌ مشي‌ و برنامه‌ سال‌ آتي‌ و تهيه‌ گزارش‌ عملكرد فرهنگي‌ و هنري‌ تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده‌ 24: كليه‌ چكها، اوراق‌ و اسناد بهادار و قراردادها با امضاي‌ مديرمسئول‌ و يكي‌ از اعضاءي‌ هيأت‌ امنا(به‌ انتخاب‌ هيأت) متفقاً‌ و با مهر كانون‌ معتبر خواهد بود و ساير مكاتبات‌ فقط‌ با امضاي‌ مدير مسئول‌ و مهر كانون‌ انجام‌ خواهد يافت. در غياب‌ هر يك‌ از اين‌ دو، صاحب‌ امضاي‌ مجاز ديگر، از سوي‌ هيأت‌ امنا تعيين‌ و معرفي‌ خواهد گرديد.

ماده‌ 25: به‌ منظور بازرسي‌ و نظارت‌ بر امور مالي‌ و رسيدگي‌ به‌ دفاتر و اسناد و حسابها و اعلام‌ نظر دربارة‌ ترازنامه‌ و صورت‌ دارايي‌ و بدهي‌ و نظارت‌ بر فعاليتها و عملكرد كانون، هيأت‌ امنا از بين‌ خود يا خارج‌ يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ اصلي‌ و يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ علي‌البدل‌ در اولين‌ جلسه‌ خود به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد كرد. انتخاب‌ بازرس‌ اصلي‌ و علي‌البدل‌ بايستي‌ به‌ اطلاع‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد برسد.

ماده‌ 26: بازرس‌ بدون‌ اين‌ كه‌ بتواند به‌ طور مستقيم‌ در امور اجرايي‌ دخالت‌ نمايد موظف‌ است‌ در صورت‌ مشاهدة‌ قصور يا تخلف‌ و يا تقصير در كانون‌ فوراً‌ و بدون‌ فوت‌ وقت‌ مراتب‌ را به‌ هيأت‌ امنا اعلام‌ نمايد و عنداللزوم‌ موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد برساند. در غير اين‌ صورت‌ مسئول‌ سوء جريانات‌ و تخلفاتي‌ خواهد بود كه‌ از عدم‌ اعلام‌ به‌ موقع‌ آن‌ در كانون‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ و با مديرمسئول‌ و ساير كساني‌ كه‌ مستقيماً‌ در اين‌ امور مباشرت‌ داشته‌اند، مسئوليت‌ مشترك‌ خواهد داشت.

فصل‌ پنجم‌ ـ  مقررات‌ عمومي، انحلال‌ و تسويه‌

ماده‌ 27: هرگاه‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ كانون‌ با وظايف‌ و اختيارات‌ برخي‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ انقلابي‌ و وزارتخانه‌ها ارتباط‌ داشته‌ باشد، انجام‌ آن‌ موكول‌ به‌ كسب‌ موافقت‌ قبلي‌ از مؤ‌سسه‌ دولتي‌ و يا نهاد و وزارتخانه‌ مربوط‌ خواهد بود.

ماده‌ 28: اعضاءي‌ هيأت‌ امنا و مدير مسئول‌ معتقد به‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، قانون‌ اساسي‌ و ولايت‌ فقيه‌ بوده‌ و كانون‌ به‌ احزاب‌ و گروههاي‌ سياسي‌ وابستگي‌ نداشته‌ و اعضاءي‌ آن‌ به‌ نام‌ كانون‌ حق‌ فعاليت‌ حزبي‌ و گروهي‌ نخواهند داشت.

ماده‌ 29: فعاليت‌ كانون‌ نبايستي‌ با ارتقاي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ و سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌ منافات‌ داشته‌ باشد و در كليه‌ انتشارات‌ و توليدات‌ خود بايستي‌ نام‌ كانون، شماره‌ مجوز و نشاني‌ آن‌ را در محل‌ مناسبي‌ درج‌ نمايد.

ماده‌ 30: كانون‌ با اهداف‌ و مقاصد غيرتجاري‌ تشكيل‌ گرديده‌ و مؤ‌سسين‌ و مديرمسئول‌ انگيزه‌ انتفاعي‌ ندارند و در صورتي‌ كه‌ در اجراي‌ موضوع‌ و عمليات‌  جاري‌ منافعي‌ تحصيل‌ شود، سود حاصله‌ بر طبق‌ برنامه‌ و ضابطه‌اي‌ كه‌ همه‌ ساله‌ در پايان‌ سال‌ مالي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ امنا خواهد رسيد، در راه‌ توسعه‌ و پيشبرد امور كانون‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسيد و عنداللزوم‌ قسمتي‌ از آن‌ به‌ ذخيره‌ احتياطي‌ منظور خواهد شد. به‌ هر حال‌ عوايد حاصله‌ بين‌ آنان‌ قابل‌ تقسيم‌ نبوده‌ و انجام‌ وظيفه‌ هيأت‌ امنا رايگان‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ وجهي‌ تحت‌ عنوان‌ حقوق‌ و نظاير آن‌ دريافت‌ نخواهند كرد.

ماده‌ 31: با توجه‌ به‌ اهداف‌ فرهنگي‌ و مقاصد غيرتجاري‌ و انتفاعي، هيأت‌ امنا و مدير مسئول‌ سعي‌ و اهتمام‌ خود را در جهت‌ بقأ و استمرار فعاليت‌ كانون‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و ضمن‌ پرهيز و احتراز از اجراي‌ برنامه‌هاي‌ غيرمفيد، سعي‌ خود را در جهت‌ تعميم‌ و گسترش‌ فضاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ سالم‌ و اسلامي‌ و اعتلاي‌ فرهنگ‌ عامه‌ معطوف‌ خواهند داشت‌ و اين‌ اصل‌ را همواره‌ در صدر برنامه‌هاي‌ خود مورد نظر خواهند داشت. با وجود اين‌ در صورتي‌ كه‌ به‌ علت‌ حوادث‌ غيرمترقبه‌ وضعيتي‌ پيش‌ آيد كه‌ ادامه‌ فعاليت‌ كانون‌ به‌ مصلحت‌ نبوده‌ و ميسر نباشد، انحلال‌ آن‌ با تصويب‌ اكثريت‌ سه‌ چهارم‌ هيأت‌ امنا اعلام‌ و در همان‌ جلسه، مدير تسويه‌اي‌ به‌ انتخاب‌ هيأت‌ امنا از بين‌ اعضاء يا خارج‌ از هيأت‌ تعيين‌ خواهد شد. مدير تسويه‌ پس‌ از پرداخت‌ ديون‌ و وصول‌ مطالبات‌ و تسويه‌ كامل، گزارش‌ تسويه‌ كانون‌ را تنظيم‌ و به‌ ضميمه‌ گزارش‌ نهايي‌ به‌ هيأت‌ امنا تسليم‌ خواهد نمود. مدت‌ تسويه‌ يك‌ سال‌ خواهد بود و در صورتي‌ كه‌ بنا به‌ دلايل‌ توجيهي، براي‌ اعلام‌ خاتمه‌ تسويه، به‌ زمان‌ ديگري‌ نياز باشد، اين‌ مدت، با نظر هيأت‌ امنا قابل‌ تمديد خواهد بود و كليه‌ اموال‌ و داراييهاي‌ باقيمانده‌ كانون‌ پس‌ از تسويه‌ با نظر امام‌ جماعت‌ مسجد و هماهنگي‌ قبلي‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد، در اختيار مراكز مشابه‌ قرار خواهد گرفت.

تبصره‌ ـ  هرگاه‌ به‌ علت‌ عدول‌ از اهداف‌ ترسيم‌ شده‌ و عدم‌ رعايت‌ ضوابط‌ قانوني‌ انحلال‌ كانون‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ هيأت‌ مذكور اعلام‌ گردد، تسويه‌ طبق‌ مفاد ماده‌ مذكور انجام، و با نظر هيأت‌ اموال‌ و دارايي‌هاي‌ باقيمانده‌ در اختيار مراكز مشابه‌ قرار خواهد گرفت.

ماده‌ 32: فوت‌ يا محجوريت‌ يكي‌ از اعضاءي‌ هيأت‌ امنا و مديرمسئول‌ موجبي‌ براي‌ انحلال‌ كانون‌ نبوده‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ مندرج‌ در اين‌ اساسنامه‌ عضو جانشين‌ برگزيده‌ خواهد شد.

ماده‌ 33: اقدامات‌ كانونها در چهارچوب‌ فعاليتهاي‌ مصوب‌ در ماده‌ 8 خواهد بود و دبيرخانه‌ هيأت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد مجاز است‌ در صورت‌ تخلفات‌ احتمالي‌ اقدامات‌ لازمه‌ قانوني‌ را معمول‌ و رأساً‌ اخذ تصميم‌ نمايد.

ماده‌ 34: اين‌ اساسنامه‌ در ..... فصل‌ مشتمل‌ بر ..... ماده‌ و ....... تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ...... به‌ تصويب‌ هيأت‌ امنا رسيد و دربارة‌ مسائلي‌ كه‌ در آن‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ طبق‌ موازين‌ قانوني‌ حاكم‌ بر تشكيل‌ مراكز و مؤ‌سسات‌ فرهنگي‌ و دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ كه‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ ستاد عالي‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كانونهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مساجد ابلاغ‌ خواهد شد رفتار خواهد گرديد.


اين اساسنامه  با یک مقدمه در پنج فصل مشتمل بر 34 ماده و سه تبصره در  جلسة مورخ 10 مهر 1372 شوراي فرهنگ عمومي تصويب شد.