شرایط و ضوابط تاسیس خانه فرهنگ دیجیتال در کانون فرهنگی هنری مساجد
شرایط و ضوابط تاسیس خانه فرهنگ دیجیتال در کانون فرهنگی هنری مساجد

خانه فرهنگ دیجیتال

خانه های فرهنگ دیجیتال اغلب در فضاهایی با وسعت‏کم و یا در مکان هایی با جمعیت محدود راه اند

ازی می شود. این مراکز فرهنگی خود به سه نوع مجزا تقسیم می شود که شامل؛ الف- خانه های فر

هنگ دیجیتال موسسات قرآنی، ب- خانه های فرهنگ دیجیتال کانون فرهنگی هنری مساجد و خانه ها

ی فرهنگ دیجیتال کتابخانه های عمومی که قابل راه اندازی خواهد بود.صفحه :