سوگواره هنری اربعین/ اجرای سراسری گروه های سرود
سوگواره هنری اربعین/ اجرای سراسری گروه های سرود

مقام معظم رهبری( مدظله العالی ):
سرود مثل هوای تازه ، مثل هوای بهاری نفوذ می کند ، هیچ لازم نیست وادار بشوند کسانی که آن را ترویج کنند ، تقرذیظ بنویسند ، شعر بگویند ، نه! خود سرود وقتی که خوب تنظیم شد (اثر می کند ) ، ما این را امروز کم داریم ،
امروز به نظر می رسد که ما به این احتیاج داریم...صفحه :